Beslutning bemanningsprosessen UPN

torsdag 30. mars 2017

I dag 28.mars har UPN Led besluttet å redusere bemanningen på innretningene innen PEMAL – fagene med 281 årsverk (44 ledere og 237 fagarbeidere) de neste årene

Info fra Sokkel foreningen ved Per Steinar Stamnes kan leses her

Bemanningsprosessen 2016 – 2019 i UPN

Denne prosessen har vært krevende. Og vi mener at vi ikke har fått gode nok svar til at vi kan støtte et forslag som bedriften alene har lagt på bordet.
Industri Energi mener at bemanninga skal være rett i forhold til oppgavene. Da må vi ha fakta om oppgavesettet og tidsbruk. I denne prosessen har vi ikke sett underlag som synliggjør nedbemanninga som er foreslått.
De tillitsvalgte på alle innretninger og arbeidslag har gjort en grundig gjennomgang av bedriften sitt forslag til ny dimensjonering. Vi mener at den fremlagte dokumentasjonen ikke tilsier at en kan redusere dagens bemanning – verken på fag eller innretning.
Industri Energi Sokkel mener at de foreløpige konsekvenser og risikoer ift. den enkeltvise og de samlete antall endringer er for stor. Summen av alle HMS konsekvens -og risikovurderinger tilsier også en altfor stor risiko for at en kan støtte en så stor bemanningsreduksjon.
Vi mener at det i tillegg er for stor usikkerhet med at Ops `ene ennå ikke har «arbeidet seg inn» til at det skaper en ekstra bekymring, som ingen kan se svaret på nå.

Våre tillitsvalgte klarte å endre deler av forslaget til bedriften. Både med at bedriftens opprinnelige forslag ble nedjustert, men ikke minst forskjøvet ut i tid. Det vil gi oss mer tid til å utfordre fremtidig bemanning.
Det opphavelige forslaget ville vært katastrofalt.

Den 10. mars ble vi innkalt for å drøfte bedriftens forslag til ny bemanning på våre sokkelinnretninger. Det er ingen hemmelighet at alle fagforeningene gikk imot forslagene til UPN ledelse.

I dag 28.mars har UPN Led besluttet å redusere bemanningen på innretningene innen PEMAL – fagene med 281 årsverk (44 ledere og 237 fagarbeidere) de neste årene. I tillegg har man foreslått å redusere den aktivitet styrte bemanningen i Offshore Fagsenter med 212 årsverk. Til sammen 493 årsverk innen 2019.
Allerede for 2017 er planen å redusere bemanningen med 164 årsverk på innretningene og 160 årsverk fra den aktivitet styrte bemanningen i OFS.

Industri Energi Sokkel, Nito og Tekna har i prosessen klart å redusere bedriftens forslag til bemanningsreduksjonen med 39 årsverk og skjøvet 95 årsverk ut i tid. Jo lenger tid en går fremover – jo mer usikkert knyttes det til innmeldingene fra innretningene.
I tillegg har vi fått til at «overkapasiteten» innen PEMAL fagarbeidere for 2017 og 2018 kan
håndteres gjennom insourcing av oppgaver (potensiale på inntil 43 årsverk identifisert) og

behov for «På toppen stillinger» knyttet til tilrettelegging/IA, tillitsvalgtarbeid mv. (ca. 60 stillinger)».
Forpleiningen har utarbeidet en ny standardisert trappetrinns modell som medfører en bemanningsreduksjon på til sammen 73 årsverk basert på dagens bemanningsprosesser innen 2019. Forpleiningen vil gradvis implementere sin beslutning de neste årene.

I hovedavtalen LO/NHO står det blant annet at vi har rett og plikt til å aktivt medvirke til samarbeid. Hensikten er at vi skal skaffe oss informasjon og kunnskap til å fremme våre synspunkter før beslutning fattes. Gjennom vår deltakelse i arbeidet har vi skaffet oss nettopp det.

Vi er selvsagt ikke fornøyd med beslutningen, men siste ord er ikke sagt. I ledelsens beslutning går det helt klart frem at før den foreslåtte reduksjon i 2018 og 2019 foretas skal det gjennomføres ny drøfting. Da vil selvsagt erfaringen fra reduksjonen som blir foretatt 2017 også legges til grunn i vår argumentasjon, samt at vi vet mer om hvordan den nye Ops gruppen fungerer.
Våre krav for å gå inn i prosessen i starten av november har vist seg å være en riktig avgjørelse.

Våre krav gjenspeiler seg i beslutningen fra UPN ledelse som ble fattet den 02. november.

Blant annet vil alle som inngår i PBV opprettholde sin organisasjonsmessige tilhørighet som i dag. Også etter pilotperioden.
Det skal tilstrebes frivillighet
Dersom ikke pilotene oppnår målsettingen iht kriterier som er satt vil PBV ikke bli gjennomført som en fremtidig modell.
Et annet viktig punkt er at det skal utarbeides en plan for etter rekruttering og utvikling av fagarbeidere og ingeniører for sokkelorganisasjonen.
Det skal opprettholdes et betydelig antall lærlingeplasser.
Det skal utarbeides kriterier for evalueringen av pilotene. Dette ser vi på som en viktig del av prosessen og helt avgjørende for oss å delta i.
Det skal og utarbeides spesifikke risiko og konsekvensvurderinger i hvert enkelt RE.
Ny dimensjonering skal ikke føre til utstøtning ift beredskapsoppgaver (skille mellom stilling og rolle). Dagens praksis med IA avtaler skal fortsette.

Del