Uttalelse fra årsmøte Industri Energi Equinor Sokkel.

Thursday 14. March 2019

Årsmøtet til Industri Energi Equinor Sokkel har vedtatt en uttalelse hvor de krever at norske politikere fortsatt står som garantister for forutsigbare rammebetingelser for vår petroleumsindustri.
Rammebetingelser som bidrar til formidable inntekter til staten og overføringer til kommuner- og fylker som kommer fra olje- og gass næringen

 

Vil norske velgere virkelig akseptere bortfall av 1/4 av statens inntekter ved å legge ned petroleumsindustrien?
Industri Energi Equinor Sokkel er bekymret for statens inntekter og overføringer til kommuner- og fylker som kommer fra olje- og gassnæringen.
Den samme bekymringen gjelder eventuelle bortfall av skatteinntektene til kommunene fra de som jobber direkte eller indirekte i næringen.
En reduksjon i olje- og gassnæringen vil medføre bortfall av 170 000 arbeidsplasser over hele landet, noe som rammer distriktene spesielt hardt.
Usikkerhet om Arbeiderpartiets oljekompromiss fra landsmøtet i 2017, og usikkerhet om leterefusjonsordningen skaper uforutsigbarhet for investorene nasjonalt og internasjonalt. Industri Energi Equinor Sokkel frykter at investorer og eiere vil være mer forsiktige med å satse langsiktig dersom våre politikere ikke vil stå for en langsiktig og forutsigbar petroleumspolitikk.
Som en viktig del av overgangen til et grønt skifte er finansieringen av fornybare og bærekraftige nullutslippsteknologier helt essensielt.
Industri Energi Equinor Sokkel mener at et svært viktig bidrag til dette skiftet vil være fangst og lagring av CO2, samt overgang til mulige hydrogenløsninger.
Utviklingen av nye løsninger vil være helt nødvendig for å lette overgangen til bil- og sjøtransport på alternative energikilder som hydrogen og elektrisitet fra vindmøller. Her vil inntektene fra petroleumsindustrien være selve bærebjelken for å oppnå de nasjonale forpliktelsene i klimaavtalen.
Vår næring må selv bidra til omstilling i industrien. Rammebetingelsene som nasjonenes politikere setter må være langsiktige og målrettet på en slik måte at de understøtter en bærekraftig utvikling for statens finanser og klimamål, sett under et.
En ensidig nedleggelse av norsk olje- og gassindustri vil være direkte uforsvarlig med hensyn til forpliktelsene staten har for å finansiere fremtidige norske velferdsordninger. En ensidig nedleggelse vil heller ikke bidra til en bærekraftig løsning av klimamålene som nasjonen har forpliktet seg til i et globalt perspektiv.

Industri Energi Equinor Sokkel er en del av en stor industri som har mange ansatte og som utgjør en stor del av velgerne i det kommende kommune og fylkestingsvalget, samt stortingsvalget i 2021. Vi har oppfordret våre medlemmer, og ansatte i næringen om å delta i disse valgene.
Det kommer til å bli tungt for tillitsvalgte og anbefale folk å stemme på politikere og partier, som vil legge ned norsk petroleumsnæring.
En næring som Norge trenger, og som leverer produkter som fortsatt opplever en global etterspørselsvekst.
Industri Energi Equinor Sokkel er bekymret for at «sofavelgerne» kommer til å bli en betydelig gruppe i de kommende valgene dersom politikerne ikke leverer tydelige og bærekraftige løsninger sett under et.

Industri Energi Equinor Sokkel krever at norske politikere fortsatt står som garantister for forutsigbare rammebetingelser for vår petroleumsindustri.

 

Del