Uttalelser fra årsmøte I Industri Energi Equinor 2019.

onsdag 24. april 2019

Årsmøte i Industri Energi Equinor vedtok syv uttalelser på årsmøte 2019. Du kan lese de her.

 

Til klimaungdommen, hilsen oljeungdommen!
Kjære alle dere engasjerte ungdommer. Dere som sto sammen med plakater i hånda. Dere som ropte slagord over det ganske land. Dere som brenner for noe og tørr å vise det! Det er nettopp det vi også gjør. Vi brenner også for framtida vår. Det er på tide vi henger oss på kampen om klima, men for at i skal kunne slenge oss med, må vi først fortelle hvordan vi ser på ting. Fordi: vi er ikke enig i alle slagord eller opprop.
Vi representerer framtida, vi er ungdommene i Industri Energi Equinor. Vi ønsker en framtid som er bærekraftig både for klimaet, men også for Norge. Vi er sterkt uenig i at å stenge krana over natta er svaret. La oss fortelle dere hvorfor:
La oss først ta det mest kjente utsagnet. Vi produserer olja og gassen på den beste måten, vi forurenser minst, sammenlignet med alle andre land som utvinner olje og gass. I tillegg har vi prosjekter i selskapet som tar for seg CO2 fangst, lagring og ikke minst elektrifisering av felt. Som strømkabel fra land, men også havvind. Selskapet vårt har ryggrad og kapital til å bære prosjekter, prøve og feile, for så å prøve på nytt. Dette klarer vi på grunn av utvinningen, eksporten og ikke minst kompetansen vi har i dag. Hvem andre klarer dette?
Ringvirkningene av olje og gassutvinningen i Norge er fantastisk store. Dette får vi gang på gang erfare når vi møter kriser av ulike slag. Ta året 2015 som et eksempel. Den siste oljekrisa i vår historie. Da måtte flere underleverandører nedbemanne og si opp folk. Når det er nedbemanning, starter man med de som er ansatt sist. I denne gruppa har vi som oftest flest ungdommer. De som er i etableringsfasen og ønsker en stabil jobb. I 2015 ble veldig mange ungdommer sagt opp og måtte søke nytt beite. Men det var ikke bare de ansatte i bedrifter direkte tilknyttet olja som sleit. På grunn av ringvirkninger. Kutter du en person ansatt i oljenæringen, må du kutte andre stillinger i andre sektorer. Ansatte i oljenæringen bor gjerne spredd i hele Norge. Dette er fantastisk bra, fordi da sprer vi blant annet skatteinntektene rundt i landet, fra lønningene til de ansatte. Dette kan videre skape andre arbeidsplasser i kommunene. I tillegg kommer reisene til og fra jobb. Der blir flere sysselsatt på grunn av oljearbeideren. Skal vedkommende ta buss eller taxi? Skal personen fly? Kanskje må personen overnatte på hotell. Og da må kanskje personen i tillegg ute på restaurant for å få seg middag. Dette er ringvirkninger! Og dette er bare en oljearbeider! Se for deg dagens tall på ca. 170200 personer (SSB) som må finne ny jobb, samtidig. Disse er alle personene som jobber direkte eller indirekte knyttet til oljeindustrien. Dette utgjør 6,1% av sysselsettingsraten i Norge som totalt er på 70.1%. Se for deg alle familiene som må revurdere livssituasjonen, fordi de ikke lenger har råd til hus og hjem? Se for deg kommunen som må nedbemanne lærere, sykepleiere og andre ansatte fordi skatteinntekten fra oljearbeideren som gikk direkte til kommunen, nå er vekke. Se for deg snekkeren, elektrikeren, maleren som mister jobben, fordi folk ikke har råd til å bygge hus og hytte. Veiutbygging som stoppes og andre midler til velferd og trygghet fjernes. Se for deg Distrikts-Norge som kollapser, fordi det blir for dyrt å bo vekk fra sentraliseringen.
Vi er ikke kommet så langt enda, at vi kan ta den økonomiske sjansen på å stenge krana. Men vi synes det er helt topp at ungdommene i dag, tørr å utfordre næringen. For hadde ingen turt å gjøre det, hadde ingen turt å tenke tanken. Vi er enige i at en dag må vi stenge ned olje og
gassutvinningen. Vi må tenke nytt. Men vi kan ikke stenge alt, før vi har noe nytt å stø oss på. Behovet er der enda, og forbrukerne må omstille seg før industrien kan legges ned. Vi klarer oss ikke uten olje og gass enda. Alt fra blekk, til plast, elektronikk og energi er vi helt avhengige av. Vi må sammen klare å finne noe, som kan føre velferden, tryggheten og frihet framover. Men for å klare å finne dette nye, må vi ha ressurser, både i form av kompetanse, folk og penger. Vi vil stå sammen med dere i klimakampen og framtida vår, stå sammen om å få ressurser til å skape det nye, men for å kunne stå sammen med dere, må vi få beholde jobben vår og ringvirkningene.

Sterkere sammen.

 

Språk i norsk næringsliv og Equinor.
Equinor som medlem av NHO etterlever ikkje arbeidsgjevarorganisasjonen sin intensjon om bruk av norsk språk i arbeidslivet.
Grunngjeving Årsmøtet Industri Energi Equinor er uroa over den overdrivne bruken av engelsk i norsk næringsliv generelt og i Equinor spesielt. Equinor er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO har saman med Språkrådet utarbeida ein språkplakat for næringslivet, kalla «Språkvett for næringslivet». Parolen er enkel, bruk norsk når du kan, og engelsk når du må.
I denne plakaten er det svært mange gode argument for å nytta norsk, både presisjon og effektivitet vert dradd fram som argument. Equinor er ein av dei store norske medlemsbedriftene som ikkje etterlever retningslinjene frå NHO. Equinor og dei fleste andre medlemsbedriftene i NHO er norske, sjølv om dei også driv verksemd internasjonalt.. Ved å driva internasjonalt har dei eit spesielt ansvar for å bygga på våre norske verdiar samtidig som ein tar sterkt omsyn til kulturen der ein er.
Industri Energi Equinor krev at det vert lagt som krav at selskapets kommunikasjon i Norge skal vera 2 språkleg, norsk og engelsk. I andre land der Equinor har aktivitet der engelsk ikkje er det nasjonale språket, skal kommunikasjonen vera på nasjonalt språk og engelsk.

 

Menneskelige konsekvenser ved omorganisering og omstilling.

Selskapet har vært i kontinuerlig endring de siste årene, noe vi til en viss grad må påregne dersom vi skal unngå nye runder med nedbemanning. Det overordnete målet med disse organisatoriske endringene har vært å effektivisere virksomheten, øke produktiviteten, samt rette opp feil fra forrige store organisasjonsendring. Bedriften må imidlertid være bevisst på påkjenningene som rammer de ansatte i en slik situasjon. Det viser seg at endringsprosesser ikke alltid oppnår ønsket resultat. Vi er opptatt av at organisasjonsendringer i minst mulig grad påvirker de ansattes helse i negativ retning og at det er enda viktigere å opprettholde fokus på godt arbeidsmiljø og skape samhold og tilhørighet i organisasjonen. Det kan virke som at bedriften har større fokus på endringer enn på de ansatte.

Industri Energi Equinor krever at en organisasjonsendring må innarbeides før man endrer på nytt i samme enhet. (jfr RF§11) Vi forventer at våre ansatte blir ivaretatt på en god måte i omorganiserings- og omstillingsprosesser.

 

Petroleumstilsynet – Et tydelig og sterkt tilsyn nødvendig!
LO, Industri Energi, Norsk Olje og Gas og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) er enige om viktigheten av et høyt sikkerhetsnivå i petroleumsindustrien. Myndighetenes ambisjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdens ledende på HMS.
Industri Energi Equinor ønsker at sikkerhetsarbeid på norsk sokkel skal bestå av jevnbyrdige sterke parter i arbeidslivet, og et tydelig og sterkt Petroleumstilsyn.
Sikkerheten på norsk sokkel er regulert av et funksjonelt regelverk som er tillitsbasert og hvor operatørselskapene er ansvarlige. Dette er en modell vi ønsker skal fortsette. Dette forutsetter at oljeselskapene og ASD respekterer Petroleumstilsynets faglige integritet, og ikke overprøver og undergraver tilsynets ansvar og rolle. Imidlertid ser vi at dette regimet blir utfordret i nedgangstider preget av store kostnadskutt og krevende omstillingsprosesser. Sikkerheten i petroleumsindustrien er ikke tjent med at operatørselskapene ikke respekterer ansvarsfordelingen mellom ASD og Petroleumstilsynet. «Tilsynet skal bli hardere i klypa, være sterk og tydelig og ta i bruk hele bredden av virkemidler der det er nødvendig. De skal også etterprøve at avvik og pålegg blir fulgt opp», sier statsråd Hauglie til Stavanger Aftenblad 15. januar.
Industri Energi Equinor krever at Petroleumstilsynet får utøve sitt mandat som et selvstendig, statlig tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Da kan ikke statsråden tillate at ASD fratar Petroleumstilsynet autoritet og styrke.

 

 

Aukande lønnsforskjellar.
Årsmøtet i Industri Energi Equinor registrerer med bekymring den aukande forskjellen mellom fattig og rik i det norske samfunnet. Medan den vanlege arbeidstakar har synt moderasjon for å sikra norsk konkurransekraft, ser me at forskjellane mellom arbeidstaker og lederlønninger fortsetter å auke. LO sitt representantskap uttalte i sitt møte 19. februar blant anna:
«Partene har gjennom lønnsoppgjørene og på annen måte bidratt vesentlig til at norsk økonomi har snudd til ny oppgang etter oljeprisfallet i 2014. Fagbevegelsen tok ansvar i den usikre økonomiske situasjonen oljenedturen innebar. Svakt organiserte bransjer har vært spesielt utsatt. Lønningene har reelt sett stått stille for dem som står aller svakest i arbeidsmarkedet. Dette har i hovedsak vært blant uorganiserte, men også i godt organiserte bransjer». Industri Energi Equinor krev eit skikkeleg løft for dei lågast lønte ved årets lønnsoppgjer. I tillegg vil LO kjempa for økt kjøpekraft for alle grupper. «I år er det vår tur. Arbeidsfolk skal ha sin del av kaka, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen». Industri Energi Equinor er einig med Hans Christian Gabrielsens uttalelse. Det er slik at små forskjellar løner seg. Det gjer tillit, og tillit er avgjerande for eit godt arbeidsliv.

 

Skiftordninger for å tilpasse seg til et moderne arbeidsliv.
Et moderne arbeidsliv i vår bransje krever nytenkning innenfor områder som omfatter arbeidstidsordninger og vern. Dette for å imøtekomme arbeidsgiveres behov for fleksibel bruk av begrensede personellressurser, samt ivareta arbeidstakernes behov for forutsigbarhet med tanke på arbeidstid og fritid. Industri Energi Equinor erfarer at viljen til å modernisere arbeidstidsordninger for å hente ut det beste i denne delen av arbeidslivet, stoppes av prinsipielle holdninger hos NOG.
Vi som en del av et skiftforbund ønsker oss avtaler som øker effektiviteten og samlet sett gir et bedre vern for de operatøransatte som omfattes av dagens noe mangelfulle skiftordninger.
Arbeid på nye og eldre installasjoner som foregår på land/verft omfattes av ulike arbeidstidsordninger. Etter de ansattes erfaringer og Industri Energi Equinor sitt syn, vil arbeidstidsordningen med for eksempel 2-4 rotasjon, gi bedriften og de ansatte den nødvendige fleksibilitet i slike prosjekter. Dette vil gi det største handlingsrommet for begge parter. Industri Energi Equinor krever med dette at NOG tar initiativ på vegne av sine medlemmer og de ansattes organisasjoner for å fremme et tidsriktig og moderne arbeidsliv.

 

Det solidariske mennesket – fremtid tillitsvalgt rolle.
Statoil er blitt Equinor. Vi er nå et energiselskap. Kanskje vil vi en dag produsere mer energi fra vind og sol, eller andre energibærere som Hydrogen, i stedet for olje og gass. Kanskje vil våre lærlinger og fagarbeidere i lag med kollegaer med høyere utdanning utfører andre arbeidsoppgaven enn vi gjør i dag. I en krevende og travel hverdag som tillitsvalgt kan det være greit å ta et steg tilbake å minne oss selv om hva vår rolle som skal være.
Uavhengig av selskapets navn, hvem vi er, hva vi produserer og hvordan vi gjør det så står vår rolle som tillitsvalgt støtt og fast!
Vi er knyttet sammen gjennom et tidløst skjebne- og interessefellesskap for det som favner mer enn oss selv.
Industri Energi Equinor krever at:

  • Den norske modellen for bedriftsdemokrati og 3-parts samarbeide skal være styrende i alt vi gjør både i Norge og utenfor våre landegrenser.
  • Vår industri skal minimalisere den globale påvirkningen på klima og miljø.
  • Faste ansettelser skal være hovedregelen i vårt selskap, også blant våre samarbeidspartnere og leverandører.
  • Vi skal ha en stor grad av lærlingeplasser i bedriften. Det forventes det samme av våre leverandører.
  • Kompetansen til våre medarbeidere holdes ved like og videreutvikles gjennom hele arbeidslivet.
  • Industriens fremtid og robusthet sikres ved ansettelser av nyutdannede fagarbeidere og de med høyere utdanning.
  • I samarbeidet med arbeidsgiveren skal respekten for lover, regelverk, avtaler og arbeidslivets tilsynsmyndigheter være førende og styrkes.

Tillitsvalgte og medlemmer i LO familien må stå sammen for å sikre hverandres arbeidsplasser og fremtid.

Del