Betydelig utvidet levetid for Statfjordfeltet.

torsdag 9. januar 2020

Equinor etablerer ny senfase enhet som eget forretningsområde for Norsk sokkel.
I denne forbindelsen er det nå etablert konsernovergripende samarbeidsorgan kalt Nye måter å jobbe på (New Ways of Working.NWOW). Det er i dette samarbeidsorganet diskusjonene om Senfasefeltene har foregått. Tidligere hørte disse til UPN, det gjør de ikke lenger.

Equinor har vurdert ulike alternativer for senfasefeltene; 1) Salg av feltene til eksterne senfase operatører, 2) Opprettelse av et eget senfaseselskap, 3) Beholde feltene i Equinor i en såkalt inngjerdet enhet som er spesielt innrettet mot senfasefeltenes muligheter og utfordringer og 4) stenge ned i henhold til dagens planer.
Konsernledelse har bedt om å få utredet alternativ 3; Beholde feltene i en såkalt inngjerdet enhet.
Det ble i denne forbindelse nedsatt forskjellige arbeidsgrupper der alle foreningene har deltatt og dette alternativet er nå besluttet.                               I denne omgang er det først og fremst Statfjord feltet det dreier seg om. Det er snakk om betydelig utvidet levetid for Statfjordfeltet fra 2025 til 2035 og muligheter for enda lenger. For Statfjord A som i dag planlegges avviklet i 2022 ønsker man å forlenge til 2027.

Veslefrikk vil fortsette i UPN frem til kald plattform, og nedstengingstidspunktet her er det ingen endring på. Heimdal er uavklart og det vil bli gjort et analysearbeid frem mot våren 2020.

 Hva betyr ny senfaseenhet for organisasjonen?

Senfase enheten vil bli organisert i et eget forretningsområde med egen ledelse. Enheten vil blant annet eie sitt eget styringssystem, det vil bli egen samarbeidsarena og senfase enheten vil ikke lenger være en del av samarbeidsorgan i UPN.
For at dette skal kunne la seg realisere må reservegrunnlaget mer enn dobles og det skal bores 100 nye brønner, det vil bli boring på alle tre plattformene.

Det vil i en lang periode bli betydelig aktivitet på feltet, anslagsvis 5-.6 år. Det skal investeres flere titalls milliarder på feltet, i tillegg til 100 nye brønner vil det bli nye prosjekter og robustgjøring av anleggene.
Ambisjonen innebærer og betydelige kostnadsreduksjoner, og steiner skal snues nok en gang. For å få dette til må man ha en balansepris (break- even) betydelig lavere enn i dag.
Industri Energi Equinor synes det er positivt at Equinor nå har besluttet at vi skal være en haleprodusent. Dette er helt i tråd med Industri Energi Equinor sin politikk der vårt krav alltid har vært at Equinor skal drive alle våre felt i alle feltets faser.
Industri Energi Equinor har avholdt ekstraordinært styremøte for både sokkel og i hele avdelingen, før saken gikk til drøfting i konsern Bedriftsutvalg (BU).
Styremøtet var svært bekymret for dagens bemanningssituasjon på Statfjordfeltet. Det kom tydelig frem at det ikke er rom for ytterligere reduksjon i bemanningen da det allerede er skjært til beinet og vel så det. Dette er tilbakemeldinger Industri Energi selvsagt tar på største alvor og vi vill ta det med oss i det videre arbeidet.

Fra styremøtetene ble det levert flere tilbakemeldinger og merknader på drøftingsunderlaget fra ledelsen. Her er noen av de:

At vi skal drive hale produksjon med egne ansatte både på sokkel og land er et slikt eksempel.
Overgang til senfase enheten skal ikke føre til svekkede rettigheter for de ansatte i selskapet var og et viktig krav.
Ingen reduksjon i bemanning før oppgavebortfall.
Eventuelle behov for periodevis ekstra bemanning skal hentes fra egne leveranse enheter.
Equinor skal ha totalansvar for kran og løft samt krankjøring dag/natt med egne ansatte har også vært et viktig krav for oss.

Kan ikke si nei til tusenvis av arbeidsplasser!
Ingen fagforening kan si nei til at levetiden forlenges, økt sysselsetting og mer verdiskapning.
Equinor anslår at dette vil sikre mer enn 4000 arbeidsplasser direkte og indirekte de neste to tiårene.
Industri Energi Equinor er likevel opptatt av at vi skal ha riktig egenbemanning på Statfjordfeltet (land og sokkelorganisasjonene) som skal stå i forhold til oppgavene, og da mener vi det som i dag er innenfor våre tradisjonelle drift og vedlikeholdsoppgaver.

De som skal jobbe på Statfjordfeltet/landorganisasjonen i senfasen vil sannsynligvis oppleve at alt blir ikke helt som i dagens organisasjon. Det legges og opp til pakking av vedlikehold samt at man skal jobbe mer integrert innen drift og vedlikehold. Hele organisasjonen vil oppleves slankere og med kortere rapporteringslinjer, som er målsettingen. Statfjord legger opp til å gjennomføre drift- og vedlikeholdsoppgaver med en veldig lav basisbemanning som støtter og eller utfører kampanjevedlikehold for «effektiv» gjennomføring av pakkede jobber. I tillegg er det forventet varierende grad av aktivitetsstyrt personell i kampanjene avhengig av arbeidets art. Inkludert bruk av leverandører.
Det er ikke i tråd med Felles Vedlikeholds modell i UPN eller Industri Energi Equinor sin politikk.

Veien videre.
Senfaseenheten har planlagt oppstart 1.april 2020. I perioden frem til 1.april vil det bli stor aktivitet for å etablere den nye organisasjonen. Det skal blant annet foregå en bemanningsprosess. Det vil bli samtaler med den enkelte for å kartlegge hvem som vil være med videre. Equinor har sagt at det legges opp til frivillighet. Det vil selvsagt ikke bli oppsigelser, og det vil ikke bli tvungen geografisk flytting for landpersonell.

Industri Energi Equinor vil delta i det videre arbeidet på vegne av våre medlemmer. Vi ser på dette som et veldig viktig arbeid. Alle våre plattformer vil på et eller annet tidspunkt komme i en senfase/halefase, derfor er det viktig å delta nå når «listen blir lagt»

Ytterligere og mer detaljert informasjon kommer etter hvert som arbeidet går videre.
Les info fra Equinor her

På vegne av Arbeidsutvalget IndustriEnergi Equinor
Per Martin Labråthen

 

Del