Industri Energi Equinor Sokkel har signert protokoll ang. utvidelse av oppholdsperiode med 7 dager ref. rammeforskriftens §42

fredag 20. mars 2020

Bedriften avholdt møte med Industri Energi Equinor Sokkel torsdag den 19.3 angående en drøfting av utvidelse av oppholdsperiode med 7 dager ref. rammeforskriftens §42. Grunnlaget for drøftingen er Covid-19 og et smittereduserende tiltak samt logistikkutfordringene som dette medfører.
Utvidelsen gjelder de som har en normal arbeidsplan med utreise i uke 11 og innreise i uke 13. Denne oppholdsperioden utvides med 1 uke.
I forbindelse med den situasjonen vi nå er oppe i med covid-19 (coronavirus) pandemien vil vi minne om at avtalte arbeidsplaner på sokkelen fortsatt er 2 uker arbeid og 4 uker fri.
Industri Energi Equinor Sokkel har forståelse for at flere melder tilbake bekymringer også for familie som er hjemme – når de selv er ute på jobb. Over en lengre periode enn det som er den normale og avtalete 2-4 rotasjon.
Rammeforskriftens §42, oppholdsperioder, åpner imidlertid for en utvidelse av dagens oppholdsperiode (14 dager) med 7 eller 14 dager under gitte vilkår og skal drøftes med de tillitsvalgte.
For å redusere smitterisikoen samt utfordringene knyttet til logistikk har vi i dag blitt enige med bedriften om å forlenge sist ukes avtale om å stå 21 dager.

Leder Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes

Ansatte som reiste ut uke 10 arbeider til og med innreisedag i uke 13, 3 uker.
Ansatte som reiste ut uke 11 arbeider til og med innreisedag i uke 14, 3 uker.
Ansatt som skulle reist ut i uke 12 og hjem i uke 14 reiser ikke ut med mindre spesielle behov.
De øvrige følger oppsatt skiftplan enn så lenge.
Dette betyr at skiftet med ordinær arbeidsplan med utreise uke 12 i utgangspunktet ikke planlegges for utreise på sokkel, med mindre det er spesielle behov.
Skiftplanene på Landanleggene i Equinor har også blitt lagt om slik at vi reduserer fare for smittespredning og sykdom.

Del