Produksjonsanlegg for Hydrogen legges til Mongstad.

onsdag 13. mai 2020

Den 11 mai 2020 vil stå som en merkedag i Mongstad Raffineriet sin historie.
Dette sier leder for IndustriEnergi klubben ved anlegget, Kjetil Gjerstad.
Det var datoen nyheten om at det planlegges et anlegg for utvinning og leveranse av hydrogen ved raffineriet kom ut.
Forutsetningen er at partene tar investeringsbeslutning og at det legges til rette for tilstrekkelig støtte fra myndighetene til dette nybrottsarbeidet.

Leder Industri Energi Equinor Mongstad, Kjetil Gjerstad

I første omgang, skal det være en kombinasjon med elektrolyseutvinning og leveranse av overskudd-hydrogen fra raffineriet.
Prosjektet er et samarbeid med Kraftprodusenten BKK, Air Liquid og Equinor.
Anlegget skal først og fremst levere hydrogen til maritim sektor, i tillegg vil det bli mulig å forsyne andre sluttbrukere som busser og tungtransport.
Klart framtida vil være å kombinere alle ressurser og all den kompetanse vi har på Mongstad.
Gjerstad tenker spesielt på kombinasjonen hydrokarboner og karbonfangst som i framtida vil gi muligheten for utvinning av blå hydrogen.
Dette er hydrogen utvunnet fra tradisjonelle hydrokarboner, karbonet (CO2) blir fanga og så lagra.
Det som er viktig nå er at myndighetene legger til rette for at både dette prosjektet og «Northern Lightning» blir realisert.
Då vil fremtiden sjå lys ut for arbeidsplassene her på Mongstad, seier Gjerstad.

Her er artikkelen fra Insight, Av Hild Stuland Larsen 11 mai 2020.

Konsortiet bestående av BKK, Air Liquide og Equinor har valgt Mongstad Industripark som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen i maritim sektor.
Equinor skal arbeide videre sammen med rederiet Wilhelmsen for å utvikle en «base-til-base» løsning for utslippsfri skipstransport mellom Mongstad og Tananger.
Konseptvalget baner veien for et marked for flytende hydrogen, og kan være et viktig skritt i retning av hydrogenproduksjon i stor skala i Norge.
En forutsetning for realisering av planene, er at investeringsbeslutning tas som planlagt, tidligst mot slutten av 2020, og at det gis tilstrekkelig offentlig støtte.
Tomten som er valgt for anlegget, ligger like utenfor Mongstad-raffineriet, ved kaiområdet i retning sørøst. Equinor stiller tomten til rådighet for bygging og senere drift av anlegget.
– Partene i prosjektet tar med dette et viktig skritt i retning av en ny verdikjede for hydrogen. Vi er opptatt av å støtte innovasjon og teknologiutvikling innen grønne prosjekter som gir kutt i utslipp av klimagasser. Som et bredt energiselskap har Equinor ambisjoner om å redusere netto karbonutslipp fra våre produkter, fra produksjon til sluttbruker, og vi tror hydrogen kan være en del av løsningen innen maritim sektor», sier Sturle Bergaas, direktør for Mongstad raffineriet.

Utslippsfri “base-til-base-løsning” for skipstransport
Wilhelmsen og Equinor har utført en studie for hvordan fartøy som går på hydrogen kan ta deler av transporten mellom forsyningsbaser, og ser på muligheten for å erstatte en del av transporten som i dag går på vei mellom baser i Stavanger-området og Mongstad. – Vi har jobbet for å redusere karbonavtrykket knyttet til våre maritime operasjoner i mange år, og fartøy som bruker hydrogen som drivstoff er en lovende løsning som kan ta oss noen steg videre i dette arbeidet, sier Frida Eklöf Monstad, direktør for logistikk og beredskap i Utvikling og produksjon Norge.
Gjennom deltakelse i prosjekter som kan bidra til oppskalering og vekstmuligheter for fremtiden, bygger selskapet videre på flere tiår med innovasjon og utvikling innen nye energiløsninger.
Prosjektet er et av flere hydrogeninitiativ i selskapet, og et viktig bidrag til energiomstilling og til selskapets ambisjon om å forme energifremtiden.
Konsortiet i prosjektet, ledet av BKK, mottok offentlig støtte i 2019 gjennom støtteordningen «PILOT- E», hos Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova SF.

Del