Medlem i Trøndelag fikk riktig karrierebånd og lønn etter at Industri Energi Equinor Trøndelag tok saken.

torsdag 19. november 2020

Ett medlem i Industri Energi Trøndelag tok kontakt med oss fordi vedkommende følte at lønnen ikke var i samsvar med oppgaver og ansvar, og ikke stemte med de andre som hadde samme oppgave. Disse hadde i tillegg en helt annen «tittel».
Vi gjorde først en lønnsanalyse for medlemmet sier Linda Merete Haugen, leder av Industri Energi Equinor Trøndelag. Det var hun som sammen med nestleder Anne Karin Tvedt Mathisen forhandlet på vegne av medlemmet.
-Lønnsanalysen avslørte at medlemmet hadde rett, feil innplassering og feil lønn sier Linda.

Leder av Industri Energi Equinor Trøndelag Linda Merete Haugen.

Vi fikk oversendt all dokumentasjon fra medlemmet relatert til arbeidsoppgavene, samt all skriftlig kommunikasjon om lønn og stilling. Ut fra dette så vi at det flere år tidligere var planlagt en «glidende» overgang til annen stilling.
Medlemmet hadde gjort en god jobb med å ha en skriftlig dialog med bedriften, og ta vare på all dokumentasjon helt fra starten av når vedkommende hadde fått nye oppgaver/stilling.
Medlemmet hadde etter kort tid en glidende overgang til ny stilling uten at bedriften kom med en skriftlig arbeidskontrakt og uten endring i stillingstittel og lønn; selv etter flere purringer fra medlemmet.
Denne dokumentasjonen hjalp oss veldig mye når vi gikk i dialog med bedriften, da det hadde vært utskifting av ledere veldig ofte. Vi hadde møte med leder og PL.
Vi la frem vår sak og krevde at «stillingen» ble vektet da denne er beskrevet i ARIS.  Bedriften måtte se litt på saken før de kunne gi oss en tilbakemelding. Det ble satt opp en tidsfrist, men pga. Covid-19 situasjonen, ferie og enda en ny utskifting av leder, så tok dette litt lengre tid enn vi var fornøyd med.
Etter flere purringer ble vi innkalt til ett møte der bedriften kom med ett tilbud til medlemmet. Den nye stillingen hadde blitt vektet etter vårt krav. På bakgrunn at dette så kom bedriften frem til at vårt medlem lå feil innplassert i lønnssystemet. Tilbudet fra bedriften gikk ut på at medlemmet skulle løftes til riktig karrierbånd med riktig lønn.
Ettersom medlemmet hadde innehatt stillingen i flere år fremmet vi krav om tilbakebetaling. Det første tilbudet ang. tilbakebetaling var ikke godt nok og vi godtok ikke tilbudet. Vi henviste til lovverket og ba bedriften se på saken på nytt, vi fikk medhold i kravet og medlemmet fikk tilbakebetaling fra riktig antall år fratrukket prøvetid. Både medlemmet og vi er veldig fornøyde med at bedriften rettet opp denne skjevheten og innplasserte i riktig karrierebånd med rett lønn.
-Jeg og nestleder Anne Karin synes det å jobbe sammen i team på saker en styrke. Vi får da bygd kompetanse og vi jobber bedre for våre medlemmer, sier Linda.
Vi har begge fullført modulen Arbeidsrett på LO-skolen det gir oss en trygghet når vi tar saker for våre medlemmer avslutter Linda, som er glad for at saken ble løst til medlemmets beste.

 

Del