AVTALE OM LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD.

tirsdag 11. januar 2022

Oppdatert og modernisert avtale om likestilling, likeverd og mangfold mellom Equinor og Industri Energi Equinor er signert og vil om kort tid legges ut på Insight. Avtalen vil være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Arbeidet har pågått høsten 2021 som et partssammensatt arbeid med deltakere fra fagforeningene og bedriften.
Den nye avtalen er modernisert i språket, og vil også ha referanser til orddefinisjoner og beskrivelser. Teksten er kort og konsis og skal dekke de viktigste områdene innen likestilling, likeverd og mangfold for ansatte i selskapet. Avtalen skal også sikre samsvar med eksternt og internt regelverk og understøtte Equinor-boka og selskapets etiske retningslinjer.
Avtalen inneholder separate kapitler om avtalens formål, holdningsskapende arbeid, rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, opplæring, karriereløp og faglig utvikling samt oppfølging og informasjon.

Torunn Loftsgård, likestillingstilslitvalgt i Industri Energi Equinor.

-Jeg er godt fornøyd med den nye avtalen, sier Torunn Loftsgård, tillitsvalgt likestilling i Industri Energi Equinor. Avtalen er godt gjennomarbeidet og vi har nå fått en avtale som er enda mer tydelig på at ulovlig forskjellsbehandling pga. kjønn, alder, nasjonal/etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, politisk syn eller andre forhold som er uten betydning for utførelsen av arbeidet, ikke skal forekomme.
Avtalen presiserer blant annet følgende:

Introduksjons- og lederutviklingsprogram skal ha likestilling, likeverd og mangfold som tema.
Rekrutterings prosessen skal være transparent og ikke-diskriminerende.
Bedriftens lønnssystem er ikke-diskriminerende, og lønn og ytelser blir differensiert ut fra ansvar, bidrag og resultater.
Kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi.
Arbeid i selskapet skal være forenlig med foreldrerollen.
Læring og utvikling tilrettelegges fra bedriften, men hver enkelt er ansvarlig for å videreutvikle ferdigheter og bygge kompetanse.
Lovpålagt rapportering om lønnsforskjeller mellom menn og kvinner skal framkomme i årsrapporter.

Informasjon om avtalen skal formidles på Insight og i ledergrupper. Implementering av avtalen innebærer at alle ledere kjenner avtalen og også at de får tilstrekkelig kompetanse til å være inkluderende og til å lede mangfoldige team.
Den første avtalen om likestilling i selskapet ble inngått i 1988 (revidert i 2010).
Avtalen gjelder fra 01.01.2022

Del