AVTALE OM LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD.

tirsdag 11. januar 2022

English version at the bottom.

Oppdatert og modernisert avtale om likestilling, likeverd og mangfold mellom Equinor og Industri Energi Equinor er signert og vil om kort tid legges ut på Insight. Avtalen vil være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Arbeidet har pågått høsten 2021 som et partssammensatt arbeid med deltakere fra fagforeningene og bedriften.
Den nye avtalen er modernisert i språket, og vil også ha referanser til orddefinisjoner og beskrivelser. Teksten er kort og konsis og skal dekke de viktigste områdene innen likestilling, likeverd og mangfold for ansatte i selskapet. Avtalen skal også sikre samsvar med eksternt og internt regelverk og understøtte Equinor-boka og selskapets etiske retningslinjer.
Avtalen inneholder separate kapitler om avtalens formål, holdningsskapende arbeid, rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, opplæring, karriereløp og faglig utvikling samt oppfølging og informasjon.

Torunn Loftsgård, likestillingstilslitvalgt i Industri Energi Equinor.

-Jeg er godt fornøyd med den nye avtalen, sier Torunn Loftsgård, tillitsvalgt likestilling i Industri Energi Equinor. Avtalen er godt gjennomarbeidet og vi har nå fått en avtale som er enda mer tydelig på at ulovlig forskjellsbehandling pga. kjønn, alder, nasjonal/etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, politisk syn eller andre forhold som er uten betydning for utførelsen av arbeidet, ikke skal forekomme.
Avtalen presiserer blant annet følgende:

Introduksjons- og lederutviklingsprogram skal ha likestilling, likeverd og mangfold som tema.
Rekrutterings prosessen skal være transparent og ikke-diskriminerende.
Bedriftens lønnssystem er ikke-diskriminerende, og lønn og ytelser blir differensiert ut fra ansvar, bidrag og resultater.
Kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi.
Arbeid i selskapet skal være forenlig med foreldrerollen.
Læring og utvikling tilrettelegges fra bedriften, men hver enkelt er ansvarlig for å videreutvikle ferdigheter og bygge kompetanse.
Lovpålagt rapportering om lønnsforskjeller mellom menn og kvinner skal framkomme i årsrapporter.

Informasjon om avtalen skal formidles på Insight og i ledergrupper. Implementering av avtalen innebærer at alle ledere kjenner avtalen og også at de får tilstrekkelig kompetanse til å være inkluderende og til å lede mangfoldige team.
Den første avtalen om likestilling i selskapet ble inngått i 1988 (revidert i 2010).
Avtalen gjelder fra 01.01.2022

Torunn Loftsgård, Industry Energy Equinor representative for equality

EQUALITY AND DIVERSITY AGREEMENT

The existing agreement between Industry Energy and Equinor on gender and other equality and diversity was reviewed during autumn 2021. The trade unions in Equinor were involved and PL was chair. The agreement will shortly be available on Insight in Norwegian and English.
The language in the new agreement is more up to date and includes definitions and descriptions of relevant words and expressions. The text is brief and to the point and covers the most important areas of equality and diversity, in addition to ensuring compliance to external and internal rules and regulations and supporting the Equinor Book and the Code of Conduct.

-I am very pleased with the new agreement, says Torunn Loftsgård, Industry Energy Equinor representative for equality. The agreement has been carefully prepared and states even more explicitly that discrimination based on gender, age, national/ethnic origin, disability, sexuality, religious belief, political view or other conditions without relevance for performing the work, is not accepted.

Excerpts:
Introduction- and leadership development programs shall include the topic equality and diversity.
The recruitment process shall be transparent and non-discriminating.
The company’s salary system is non-discriminating, and wages and benefits shall be differentiated based on responsibilities, contributions and results.
Women and men shall get equal pay for work of similar value.
Working for the company shall be compatible with being parents.
Training and development opportunities will be made available by the company, but we are all responsible for developing skills and build competence.
Statutory (required by law) reporting on gender pay differences shall be published in yearly reports

Information about the agreement will be published on Insight and in management groups. All managers and leaders must familiarize themselves with the agreement and obtain sufficient training to be inclusive and to lead diverse teams.
The first equality agreement in the company was signed in 1988 (reviewed 2010).
The agreement is valid from 01.01.2022.

Del