Driftsbemanningen – veien videre

torsdag 9. juni 2022

BU UPN drøftet 11.mai om UPN skulle starte i gang et prosjekt med å overføre alle fagarbeidere og Fagansvarlige til et kompetansesenter i OFS. Industri Energi Equinor Sokkel sin tilbakemelding var at vi ikke gjenopptok arbeidet med en løsning med et kompetansesenter for alle fagarbeidere i UPN.

Men opprettholdt dagens modell med Driftsbemanning pr innretning og Offshore Fagsenter som en kompetansepool.
Industri Energi Equinor Sokkel er veldig fornøyd med at UPN Led nå har besluttet at vi ikke gjenopptar et partssammensatt arbeidet med å modne frem en varig løsning for å samle alle fagarbeidere offshore innen Prosess, elektro, mekanisk, automasjon og logistikk (PEMAL) i et felles kompetansesenter i UPN.

Forutsetningen for beslutningen som er tatt er at vi i tråd med intensjonene får mest mulig effekt ut av kompetanse-huben i Offshore fagsenter og Felles vedlikeholds modell.
Dette arbeidet skal vi sette i gang med over sommeren. Det vil være viktig for oss at vi får Felles Vedlikeholds modell til å fungere etter den hensikten som vi er enige om, og som er beslutta av UPN Led.
Alternativet er dårligere.

Per Steinar Stamnes, leder Industri Energi Equinor Sokkel.

Hva ligger det i beslutningen, og som BU UPN har tilsluttet seg?
Etter sommeren i fjor så BU UPN på fremtidig kapasitetsbehov for fagarbeidere innen PEMAL-fagene, samt å styrke mandatet til offshore fagsenter i JOS når det gjelder kompetanseutvikling- og styring for fagarbeidere.
Da ble det besluttet i oktober i fjor å ansette 190 fagarbeidere flere i Offshore Fagsenter,
I februar i år innstilte en partssammensatt gruppe fra BU UPN om å opprette en ny avdeling i Offshore fagsenter (Kompetanse-hub PEMAL – KHP). Denne avdelingen har ansvar for å følge opp kompetansen til cirka 4000 fagarbeidere offshore.
Denne enheten skal avlaste 1 linjelederne ute med å administrere og sette opp relevant kurs som er beslutta av innretningene skal ha.
For de fleste fagarbeidere offshore betyr beslutningen om å opprettholde dagens modell at de vil fortsette å tilhøre den organisasjonen hvor de jobber i dag – som ansatt på norsk sokkel med tilhørighet på en installasjon eller i Offshore fagsenter.
For Martin Linge og Johan Sverdrup vil relevant personell overført fra Offshore fagsenter til driftsbemanning for de nevnte innretningene.
For Troll A vil driftsbemanningen bli vurdert nå som Troll fase 3 er avsluttet.
På Aasta Hansteen vil driftsbemanningen bli tilpasset for allerede besluttede faggrupper og resterende faggrupper vil bli vurdert i henhold til tidligere beslutning.

Øker effekten av felles vedlikeholds modell
UPN har ikke oppnådd ønsket effekt av den omforente Felles vedlikeholds modellen så langt.
Det er flere årsaker til det, som Covid 19. Men også at rammebetingelsene i Ops gruppene og for innretningene ikke har vært på plass etter nedbemanningene i forbindelse med DB16-19.
Nå har vi fått ansatt flere både i Ops gruppene og i Offshore Fagsenter.
Derfor ligger mulighetene bedre til rette for at vi kan øke effekten av Felles vedlikeholds modell (FVM).
I løpet av høsten 2022 skal vi starte opp et partssammensatt arbeide, som skal se på hvordan UPN kan heve produktiviteten gjennom økt effektivitet, omfang og kvalitet i pakking av vedlikehold i henhold til målsettingen med Felles vedlikeholds modell.
Dette er viktig for å sikre at driftsbemanningen har kapasitet til å støtte blant annet utførelse av elektrifisering, levetid- og prosjektportefølje.
-Derfor blir det viktig å få revitalisert Felles vedlikeholds modell med de retningslinjer og prinsipper som ligger der sier leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
-For å få dette til er det viktig å pakke fornuftig pr innretning. Det er der en får gevinst gjennom å fange opp samtidige jobber, og oppgaver som henger sammen som krever koordinering. Samtidig er det viktig at innretningene har gode rammebetingelser, som stabile lag i operasjons gruppene som planlegger godt, og riktig kompetanse som er om bord over en lengre periode fortsetter Stamnes.

Det må være en langsiktig og plan pr innretning med oppgaver som skal pakkes og koordineres. Driftsbemanningen (PEMAL) er den kapasitet og kompetanse som må til for å løse de normale drifts- og vedlikeholdsoppgavene på den enkelte installasjonen.
«Det er oppgavene som skal settes i sentrum, slik at ressursene tilpasses oppgavene. Og bruken av ressurser mellom installasjoner gjøres når det totalt sett har en positiv gevinst» sier Stamnes.
Hva gjør oss mer effektive? «Fornuftig pakking, og pakking som gir gevinst på hver innretning med egne folk», avslutter Per Steinar Stamnes leder Industri Energi Sokkel.

Del