Ringvirkninger av Equinor-opererte felt og landanlegg i drift

tirsdag 30. august 2022

Store ringvirkninger fra driften av felt og landanlegg
Rapporten fra Kunnskapsparken Bodø har analysert Equinors leverandørlister og faktiske innkjøp av varer og tjenester i perioden 2019 til 2021 fra alle Equinor-opererte felt på norsk sokkel og landanlegg.

Rapporten viser at de samlede vare- og tjenesteleveransene til feltene på norsk sokkel og på landanleggene i perioden 2019 – 2021 var på nesten 235 milliarder kroner. Av dette leverte norske leverandører varer og tjenester for over 211 milliarder kroner, som utgjør rundt 90 % av de samlede leveransene til feltene og landanleggene som driftes av Equinor i Norge.

– «Industri Energi Equinor Sokkel er veldig fornøyd med at Equinor og UPN har fått kunnskapsparken i Bodø til å dokumentere hvordan driften av Equinor felt og landanlegg skaper store, årlige ringvirkninger i perioden 2019 til 2021. Det går på antall norske årsverk, synliggjøring av størrelsen fra norske leverandører også på regionnivå, og størrelsen på nasjonal verdiskapning», sier leder for Sokkelforeningen Per Steinar Stamnes

– «For oss er det viktig å synliggjøre dette fra noen utenfor Equinor, for hva det betyr for Norge i et nasjonalt perspektiv. Men også de totale leveransene inkl internasjonale investeringer», fortsetter Stamnes.
– «Da er det kun investeringer i driftsfase. I tillegg kommer leteaktivitet og utvikling av nye felt, som ikke er en del av rapporten».

– «Equinor har vært flinke på å beskrive ringvirkninger i sine PUD `er. Men ikke synligjort like godt når en kommer over i driftsfasen.
Det har vi nå fått dokumentert, og viser høy verdiskapning som kommer alle til gode i Norge», forteller sokkellederen.

Det er første gang Equinor gjør en ringvirkningsanalyse av alle feltene våre i drift på sokkelen samt landanleggene. Resultatene bekrefter at det skapes store nasjonale og lokale ringvirkninger årlig fra driften av de største olje- og gass feltene. Hvert år sysselsetter feltene og landanleggene opp mot 60 000 årsverk.
Årsverk knyttet til driften av felt og landanlegg viser en samla norsk sysselsetting på nesten 59 000 årsverk i 2021. Fordelt på ca 8500 internt i Equinor, ca 19 400 årsverk i norske leverandørbedrifter og ca 30 900 årsverk som følge av underleveranser og konsum. De foregående årene er nesten lik.

Verdiskapningen for 2021 var på 74,2 mrd kroner (egen virksomhet, leverandørindustri og indirekte effekter fra drift som underleveranse og konsum).

Norske leverandører sikrer over 90 % av dette markedet, og det demonstrerer kapasiteten, kompetansen og konkurransekraften i norsk industri.
– «Noe av det gledelige var at det var 1872 norske leverandørselskaper som hadde leveranser til våre felt og anlegg, spredt på over 253 bransjer i 152 kommuner. Det viser at det er langt flere leverandører enn de store, og at det er mange små og spesialiserte selskaper. Det er gledelig å få dokumentert», sier Sokkel-leder Stamnes.

Leveransene utgjør en betydelig andel av norsk leverandørindustri. Det er nest største næring målt i omsetning – etter produksjon og salg av olje og gass, og har derfor en svært stor betydning for Norge og norsk økonomi.
SSB tall viser at leveransen til drift av Equinor – opererte felt og landanlegg i 2021 var på 264 mrd kroner. Litt lavere de to foregående år. Uten leting eller investeringer i nye felt.
De øvrige inntektene fra driften til samfunnet er enda større. Investeringer i leting og utbyggingsprosjekter som typisk også gir store ringvirkninger, er ikke tatt med i rapporten.
Miljøavgifter og eiendomsskatt er heller ikke inkludert.  Det samme gjelder de store verdiene som realiseres for eierne og samfunnet når produktene fra feltene selges samt innbetalingen av skatt for disse årene.

– «Hvis en ser på tall og bidrag utenfor rapportens mandat vet vi at bransjen og Equinor bidrar samla sett til AS Norge formidable summer til statskassen», forteller Stamnes.
Q1 2022 betalte Equinor 1,2 mrd kroner i skatt – hver eneste dag.
I 2022 vil skatteinngangen fra Equinor være det høyeste noensinne. Første halvår 2022 har Equinor betalt 250 mrd kroner i skatt.

I tillegg kommer utbyttene til eierne hvor staten er største eier med 67%.
I revidert nasjonalbudsjett i mai er anslaget at staten vi få inn ca 960 mrd kroner fra petroleumsvirksomheten. 3x mer enn i 2021.

– «Det viser hvor viktig næringen er for Norge og staten. Det har vært viktig for oss i Industri Energi Equinor Sokkel å vise betydningen for den bransjen og næringen vi representerer. Det har rapporten vært med på å dokumentere» avslutter Stamnes fornøyd.

 

Foto: Rannveig Stangeland
Del