Industri Energi sine nettsider

Krav om Mobiltelefon til alle og endring av reise på fritid innfridd i lønnsoppgjøret

Som en del av de lokale lønnsforhandlingene i august 2022 fikk Industri Energi Equinor gjennomslag for sitt krav om at alle fast ansatte i Equinor ASA skal få tilbud om selskapsbetalt mobiltelefon.
Dette innebærer at alle ansatte offshore og tariffansatte på land også vil få tilbud om selskapsbetalt mobiltelefon. Vi fikk også gjennomslag for endring i Særavtalens Pkt. 6.1 Reise på fritid.

Nestleder i Industri Energi Equinor. Foto: Privat

Målet var ansatte skal kunne bestille mobiltelefon fra årsskiftet. Bedriften hadde klargjort tekniske løsninger for bestilling, men på grunn av utfordringer med leveranser har vi først nå, i januar 2023, kunnet bestille mobil gjennom Insight portalen.
Det er imidlertid en stor bestilling av mobiltelefoner som skal på plass, i et marked hvor det oppleves store forsinkelser i de globale forsyningskjedene. Dette har blitt ytterligere forverret på grunn av nedstengning i Kina som følge av Covid-19.
-Vi er glade for at denne ordningen endelig kom på plass gjennom forhandlingene i 2022. Vi håper derfor at leveranseutfordringene løser seg og at de ansatte ikke må vente for lenge, sier nestleder i Industri Energi Equinor, Trine Stavland.

Pålagt reise på fritid – Særavtalens Pkt 6.1

Ett av våre krav i lønnsforhandlingene var at tidspunkt for kompensasjon for reise på fritid skulle endres fra kl 19.00 til 17.00 på hverdager. Dette kravet ble innfridd med virkning fra 1.1.23 (imidlertid ble det litt oppstarts utfordringer i SAP som nå er løst).
Dette innebærer at aktiv reisetid mandag til fredag i tidsrommet mellom kl. 17:00 og 07:00 (nattperiode) kompenseres time for time med opptjening av salgbare avspaserings timer. Det kan ikke opparbeides mer enn 8 timer avspasering pr. natt periode
Ukeslutt, helge- og høytidsdager i Norge som ansatte må benytte til reise eller arbeid under reise og som det ikke betales overtid for, kan avspaseres time for time etter avtale med nærmeste overordnede. Dette gjelder ikke for hjem-/utreiser i forbindelse med fast utstasjonering. Det kan maksimalt opparbeides 8 timer pr. dag. For skiftansatte på land gjelder bestemmelsen ved pålagte reiser i friskiftdøgn som har minst 32 timers varighet.
Aktiv reisetid defineres som forflytning til/fra destinasjon; mellom bopel/kontor og kontor/hotell på destinasjonen.
Hotellopphold er ikke aktiv reisetid.
Påbegynt halvtime regnes som halvtime.