Industri Energi sine nettsider

Leder i Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes var med på å legge frem Ringvirkningsrapporten på Equinors Høstkonferanse
Equinor sysselsetter 63 000 årsverk og kjøpte leveranser for 87 milliarder fra norske leverandører i 2022.
Rapporten er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø (KPB) som har analysert leverandørlister og faktiske innkjøp av varer og tjenester til Equinor-opererte felt og landanlegg driftet av Equinor, fra Hammerfest LNG i nord til Sleipner-feltet i sør. Det er første gang leteaktiviteter er med, og andre gang KPB har laget en slik rapport.
En ny rapport viser at leveranser til leting, drift og modifikasjoner av Equinor-opererte felt og landanlegg i Norge sysselsatte 63 000 årsverk, og kjøpte tjenester for over 93 milliarder kroner i 2022. Over 90 prosent gikk til norske leverandører.
Rapporten ble lagt fram på Equinors høstkonferanse av konserndirektør for Utforsking og Produksjon Norge (UPN) Kjetil Hove sammen med leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Leder i Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes. Foto: Privat.

– Denne rapporten viser hva olje- og gassindustrien betyr for norske arbeidsplasser. Det er store verdier som skapes, og mange tar del i arbeidet. Næringen sysselsetter folk, utvikler kompetanse og opprettholder aktivitet over hele landet. Dette ønsker vi at skal fortsette. Vi må fortsette letingen og produksjon av olje og gass på norsk sokkel, sier Per Steinar Stamnes leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

For Industri Energi er det viktig å vise hva industrien betyr for Norge, både aktiviteter og verdier som skapes, ikke minst for leverandørindustrien. Folk som jobber for og med våre anlegg bor over hele landet. For å sikre store og små lokalsamfunn skal denne næringa omstille seg for å holde folk i arbeid langt inn i framtida. Da er vi helt avhengige av å fortsette å lete på sokkelen som er såkornet for nye verdikjeder som skaper verdi og reduserer utslipp.

-Det som også er gledelig å se er leverandørindustrien bidrag – cirka 1.700 norske leverandørselskaper hadde leveranser til Equinor-opererte felt og til landanlegg driftet av Equinor i 2022. Disse er spredt over 258 bransjer i 148 kommuner sier Per Steinar.

Ringvirkningsstudien bekrefter at det skapes store nasjonale og lokale ring-virkninger årlig fra sokkelen og landanleggene. Og den viser viktigheten næringen bidrar med av penger tilbake til den norske stat og kommuner, arbeidsplasser og kompetanse for hele landet.

Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten for 2022 var på 1280 mrd kroner.
Det anslås for 2023 netto kontantstrøm til 903 milliarder kroner.

Siden produksjonen på norsk sokkel startet tidlig på 70-tallet, har verdien av olje og gassproduksjon bidratt med om lag 22 000 milliarder kroner til Norges brutto nasjonalprodukt målt i dagens kroneverdi. I tillegg kommer verdiskaping fra tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass og petroleumsrettet leverandørindustri. Samtidig er bare om lag halvparten av det en regner med er de samlede utvinnbare ressursene på norsk kontinentalsokkel, hentet opp fra bakken.

En videre satsing på norsk sokkel er viktig for å opprettholde aktiviteten, arbeidsplasser, kompetanse og god kontantstrøm tilbake til landet. En videre leting etter hydrokarboner er viktig for å opprettholde langsiktige energileveranser.
Fra scenen informerte UPN direktør Kjetil Hove at Equinor skal bore 34 nye letebrønner neste år. Noe som er en god økning fra inneværende år.

-Derfor var også oljepakka, som Industri Energi var en viktig bidragsyter til å få til, en viktig katalysator for å øke investeringstakten på Norsk sokkel. For å sikre og trygge gode arbeidsplasser i lang tid fremover. Men også fortsatt opprette gode inntekter til staten. Det ligger vedtatt investeringer nå for ca 400 mrd kroner avslutter en fornøyd Stamnes.

Ringvirkningsstudien