Industri Energi sine nettsider

Uttalelser vedtatt på Industri Energi Equinor Sokkel sitt årsmøte

Årsmøte til Industri Energi vedtok to uttalelser.

Industri Energi Equinor Sokkel ønsker nytt regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak velkommen

Et arbeidsliv skal gagne både arbeidstakere, virksomheter og samfunnet gjennom trygge og faste arbeidsforhold.
Det har fagbevegelsen arbeidet for i mange år for å få et arbeidsliv der hele og faste stillinger skal være den
klare hovedregelen.
Regjeringen har i imøtekommet LO og fagforbundenes krav for å få et arbeidsliv der hele og faste stillinger skal
være den klare hovedregelen. Forslagene utgjør også en viktig del av regjeringens mål om å sikre norske lønnsog
arbeidsvilkår i alle deler av arbeidslivet, motvirke økende ulikhet, styrke arbeidstakernes rettigheter, samt å
fremme et organisert arbeidsliv og et forsterket trepartssamarbeid.
Bemanningsbransjen har gjennom to tiår gitt grobunn for løsarbeid, nulltimerskontrakter og usikre arbeidsvilkår
– på bekostning av faste hele stillinger og direkte ansettelser.
I deler av arbeidslivet har vi sett at bruken av innleid arbeidskraft har fått bre om seg. Arbeidsfolk har måtte
betale prisen for det. Det blir det slutt på nå.
Dokumentasjon fra både Arbeidstilsynet og Sintef viser at denne typen løse tilknytninger øker også risikoen for
skader og ulykker.
Industri Energi Equinor Sokkel støtter opp om Regjeringas beslutning om å endre Arbeidsmiljøloven med flere
endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.
Målet vårt har vært at vi skal ha faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen
arbeidshverdag. Et nytt lov og regelverk vil bety at arbeidstakerne nå vil bli tryggere. og flere vil vite at de har
en jobb å gå til rundt neste sving.
I lovproposisjonen foreslår regjeringen blant annet følgende:
En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie
«når arbeidet er av midlertidig karakter». Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at
innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.
Generelt kan virksomhetene fortsatt leie inn til vikariater og etter avtale med tillitsvalgte. Innleie mellom
produksjonsbedrifter vil også være mulig som før, men vi vil ha slutt på arbeidsgivere som bruker innleie som
en permanent bemanningsstrategi på bekostning av faste ansettelser.
Innstramming av innleiereglene betyr at virksomheter nå må gjøre endringer i hvordan de knytter til seg
arbeidskraft.
Industri Energi Equinor Sokkel støtter Regjeringas endringer av Arbeidsmiljøloven og ønsker et nytt
regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak velkommen.

Flere arbeidsplasser står i fare dersom Hammerfest HLNG ikke elektrifiseres

Anlegget skal oppgraderes for 13,2 milliarder kroner, og gasskraft byttes ut med ren elektrisitet. Uten
elektrifisering må gassanlegget stenge ned etter 2030.
Equinor har omfattende planer som vil skape stor aktivitet, sysselsetting og ringvirkninger i flere år.
Det er forventet at 70 % av verdiskapingen i prosjektet vil skje i norske bedrifter. En tredjedel av dette,
nærmere 1700 årsverk, vil gå til Nord-Norge. Dette kommer i tillegg til rundt 500 viktige
industriarbeidsplasser og store ringvirkninger fra driften hvert år. Investeringene gjør det mulig å
opprettholde denne aktiviteten mot 2050. I tillegg vil en elektrifisering av Hammerfest HLNG fjerne
hele 850 000 tonn med årlige CO2-utslipp, og bidrar massivt for å nå Stortingets ambisiøse og
skjerpede utslippskrav for petroleumsnæringen.
Det vil kreve mye kraft, og vil kunne utløse Statnetts bygging av en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til
Hyggevatn.
Dersom planene for elektrifisering blir godkjent, vil Statnetts kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest bidra
med en viktig styrking av kraftnettet i regionen. Industri Energi Equinor Sokkel forutsetter at
utbyggingen gjennomføres i god dialog med berørte parter.
Norges betydning for å opprettholde energisikkerhet gjennom stabil gasseksport fra norsk sokkel og
Hammerfest HLNG er av stor betydning i en krevende situasjon for Europa.
Eksporten fra HLNG tilsvarer gass til ca 6,5 millioner euopeiske husholdninger, og utgjør 5% av norsk
gasseksport.
Elektrifisering av Hammerfest HLNG vil fortsatt bidra til å skape store verdier og store
samfunnsmessige ringvirkninger. Gjennom å elektrifisere Hammerfest HLNG vil viktige
arbeidsplasser opprettholdes i Finnmark, bidra til å skape store verdier og ringvirkninger i flere tiår,
opprettholde fortsatt viktige gassleveranser til Europa, og samtidig bidra til å redusere store utslipp av
CO2.
Industri Energi Equinor Sokkel støtter våre kollegaer på Hammerfest HLNG og Equinor sine
planer om å elektrifisere Hammerfest HLNG.